Bloog Wirtualna Polska
Są 1 158 084 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

WIĘŹ I INTERAKCJA SPOŁECZNA

sobota, 30 października 2010 21:18
RODZAJE TŁUMU:
1) tłum agresywny:
• linczujący
• terroryzujący
• walczący
2) tłum uciekający
3) tłum nabywający (rabujący)
4) tłum demonstrujący (ekspresywny)
WIĘŹ SPOŁECZNA
Definicja Jana Szczepańskiego:
„Zorganizowany system stosunków społecznych, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w całość zdolną do trwania i rozwoju"
Komponenty więzi społecznej:
1. styczność przestrzenna
2. styczność i łączność psychiczna
3. styczność społeczna
4. wzajemne oddziaływania
5. wzory działań społecznych
6. stosunki społeczne
7. zależności społeczne
8. instytucje społeczne
9. kontrola społeczna
10. organizacja społeczna
INTERAKCJA SPOŁECZNA (interaction, interaction ritual, interaction order) - procesy i sposoby przy pomocy których aktorzy społeczni odnoszą się do siebie, zwłaszcza w spotkaniach typu face-to face.
(D.Jary, J.Jary, 1995. Collins Dictionary of Sociology, Glasgow)
INTERAKCJA SPOŁ. JAKO PROCES INTERPRETACYJNY:
1. interakcja jest konstruowana przez podmiot;
2. definiowanie jest stałym procesem;
3. interakcja jest symboliczna;
4. interakcja zachodzi przez dopasowanie linii działań przez antycypowanie odpowiedzi partnera;
5. w interakcji stale dokonuje się proces sprawdzania posiadanej koncepcji partnera;
6. interakcja ma charakter wyłaniania się (emergencji).
TYM TRUDNIEJ WYNEGOCJOWAĆ NORMALNOSĆ SYTUACJI
• im bardziej uczestnicy przepełnieni są emocjami;
• gdy wymagane jest bardziej złożone działanie w przypadku przyjęcia „normalności" sytuacji;
• uczestnicy bardziej pewni są definicji sytuacji jako niezwykłej;
• bardziej zaangażowani są w utrzymanie reguł, o których sądzą, że są łamane;
• bardziej są doświadczeni w narzucaniu definicji „niezwykłej" sytuacji w sytuacjach podobnych;
• gorszy jest ich stosunek do partnera;
• wyższy jest ich status w porównaniu do obrońców „normalności" sytuacji;
• mniej drastyczne działanie wymagane jest dzięki przyjęciu „niezwykłości" sytuacji.
Podziel się
oceń
2
0

GRUPOWE MYŚLENIE

sobota, 30 października 2010 21:17
SYNDROM GRUPOWEGO MYŚLENIA - SYMPTOMY:
1) złudzenie, że „niepowodzenia zdarzają się tylko innym" - nadmierny optymizm, podejmowanie maksymalnego ryzyka;
2) wspólne tworzenie racjonalizacji, po to aby zneutralizować ostrzeżenia, które powinny zmusić członków grupy do powtórnego rozpatrzenia przyjętych założeń;
3) wiara w niepodważalną moralność grupy - ignorowanie etycznych i moralnych konsekwencji podejmowanych decyzji;
4) stereotypowa ocena przywódców wrogich grup - albo jako zbyt złych, albo jako zbyt słabych i głupich;
5) nacisk na każdego z członków grupy, który wypowiada argumenty przeciwko jakiemukolwiek grupowemu stereotypowi - danie mu do zrozumienia, że tego typu postawy nie są mile widziane;
6) cenzurowanie własnego myślenia - minimalizowanie własnych wątpliwości i kontrargumentów;
7) złudzenie jedności stanowisk - jedność ta odzwierciedla pogląd większości;
8) pojawienie się samozwańczych „strażników myśli" - członków grupy, którzy starają się nie dopuścić do niej informacji, które mogłyby naruszyć pełne zadowolenia przekonanie o efektywności i zgodnych z moralnością rozwiązań podjętych przez grupę.
ROBERT K. MERTON:
TYPY INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA
CELE ZINSTYTUCJONALIZOWANE
KULTUROWE ŚRODKI OSIĄGANIA CELÓW
KONFORMIZM + +
INNOWACJA + -
RYTUALIZM - +
WYCOFANIE - -
BUNT +/- +/-

 

KONFORMIZM PRODUKCYJNY ROBOTNIKÓW
NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY
Wyszczególnienie Normy społeczne Postawy pracowników
Stosunek do:
Norm pracy, płacy rób swoje konformistyczna
Akordowej, tempa nie łazikuj
Pracy nie chap
nie psuj normy

Kierownictwa, dozoru nie podlizuj się lojalistyczna
licz się ze słowami
nie pyskuj
nie zadzieraj
trzeba słuchać

współpracowników pomagaj solidarystyczna
trzymaj sztamę
nie podskakuj
nie zadzieraj

Źródło: Kazimierz Doktór, 1964, Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „H.Cegielski", Warszawa.
CZYNNIKI KONSTYTUUJĄCE GRUPĘ SPOŁECZNĄ:
- członkowie
- cele i zadania
- struktura grupy
- identyczność
- ośrodki skupienia
KLASYFIKACJA GRUP:
- małe i duże
- formalne i nieformalne
- inkluzywne i ekskluzywne
- celowe i spontaniczne
- członkowstwo automatyczne i z wyboru
- gemeinshaft i gesellschaft
COMMUNITY ASSOCIATION
WSPÓLNOTA ZRZESZENIE (STOWARZYSZENIE)
- pierwotne i wtórne
RODZAJE GRUP PIERWOTNYCH:
- rodzina
- grupy rówieśnicze
- społeczność lokalna
FUNKCJE RODZINY:
- materialno - ekonomiczna
- opiekuńczo - zabezpieczająca
- prokreacyjna
- seksualna
- legalizacyjno - kontrolna
- socjalizacyjna
- kulturowa
- rekreacyjno - towarzyska
- emocjonalno - ekspresyjna
- klasowa

DZIEWIARZ - BRAT MĘŻA
SZURZY - BRAT ŻONY
ZOŁWICA - SIOSTRA MĘŻA
ŚWIEŚĆ - SIOSTRA ŻONY
JĄTREW - ŻONA BRATA MĘŻA
ŚWIEKROWIE - RODZICE MĘŻA
TESCIOWIE - RODZICE ŻONY


Podziel się
oceń
2
0

SCHEMAT STRUKTURY KLASOWEJ W POLSCE

sobota, 30 października 2010 21:14
STRUKTURA SPOŁECZNA W POLSCE „REALNEGO SOCJALIZMU":
(cechy odróżniające od społeczeństw kapitalistycznych o podobnym poziomie rozwoju)
• nomenklatura
• robotnicy wielkoprzemysłowi
• chłopi zależni od państwowego zaopatrzenia i systemu dystrybucji
• urzędnicy(ukryte bezrobocie)
• organizatorzy gospodarki
• częściowo zinstytucjonalizowana opozycja
SCHEMAT STRUKTURY KLASOWEJ W POLSCE:
• właściciele (pracodawcy)
• menedżerowie
• specjaliści
• pracownicy biurowi
• kierownicy, brygadziści
• właściciele własnych firm (samozatrudnienie)
• robotnicy wykwalifikowani
• robotnicy niewykwalifikowani
• chłopi
(Social Structure: Changes and Linkages. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, ed.by Kazimierz M. Slomczynski, IFiS Publishers, Warsaw 2002 s. 15-17)
FORMY AKTYWNOŚCI I RELACJI MIĘDZYLUDZKICH

POJĘCIE SOCJOLOGICZNE CECHA DEFINICYJNA
ZACHOWANIE RUCH FIZYCZNY
DZIAŁANIE ZNACZENIE
CZYNNOŚĆ SPOŁECZNA KIERUNEK KU INNYM
DZIAŁANIE SPOŁECZNE ORIENTACJA NA REAKCJĘ INNYCH
KONTAKT SPOŁECZNY WZAJEMNE SPORADYCZNE REAKCJE
INTERAKCJA SEKWENCJA WZAJEMNYCH REAKCJI
INTERAKCJA POWTARZALNA PORZYPADKOWE EPIZODY INTERAKCJI
INTERAKCJA REGULARNA RYTMICZNE EPIZODY INTERAKCJI
INTERAKCJA REGULOWANA PRZEBIEG NORMATYWNIE WYZNACZONY
STOSUNEK SPOŁECZNY SCHEMAT INTERAKCJI MIĘDZY

POZYCJAMI (ROLAMI)

(Opracowano na podstawie: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, Diagram 3 str.107)

 

PRZEDMIOT SOCJOLOGII:
• interakcje spoleczne
• stosunki spoleczne
• struktura grupowa
• zachowania spoleczne
• procesy spoleczne
• zjawiska spoleczno-kulturowe
• człowiek w społeczenstwie
Definicja Jana Szczepańskiego:
Socjologia jest nauką o zbiorowościach ludzkich - przedmiotem jej badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące.
Społeczeństwo globalne - forma zbiorowości, która wytwarza wartości kulturowe, instytucje, nieformalne wzory zachowania i normy działania, która zapewnia integrację kulturową szeregu zbiorowości, zapewnia integrację osobowości uczestniczącej w wielu grupach o zmiennych, nieraz rozbieżnych systemach wartości.

 

Homo oeconomicus

Homo sociologicus

Podmiot:

Jednostka

Grupa, wspólnota (jednostka jako członek wspólnoty, grupy)

Motywacja:

Interes własny

Wartości

(np. tradycja, solidarność, wolność, równość, wiara)

Kryteria ocen:

Racjonalność kalkulacyjna, utylitarne (np. zysk vs. strata)

Wielość racjonalności, nieracjonalności i irracjonalności

Normatywne (np. dobre vs. złe)

Zasada działania:

Wolny wybór, ograniczenia „twarde" (np. kapitał, kadry)

Ograniczenia w działaniu („miękkie"), działają inni, działania mają różne znaczenia, potęga zwyczajów, nawyków

Przestrzeń działania:

Rynek

Sfera prywatna

Społeczeństwo (rynek to instytucja społeczna) sfera publiczna

Zasada organizacji przestrzeni społecznej:

Interakcje jednostek wg preferencji i racjonalności proceduralnej

Wpływ polityki, władzy wg kryteriów racjonalności substancjalnej (np. sprawiedliwości społecznej)

Cele analizy:

Przewidywanie

Opis, wyjaśnienie, interpretacja

Metody:

Formalne, matematyczne

Empiryczne, jakościowe

Metodologia:

Redukcjonizm, indywidualizm

Holizm, organicyzm

Tradycja intelektualna:

Smith

Marshall

Keynes

Samuelson

Marks

Durkheim

Weber

Parsons

 (Morawski Witold, 2001, Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.)
GRUPA SPOŁECZNA to zbiorowość o wykrystalizowanych strukturach wewnętrznych, systemach wartości, trwałych komponentach świadomościowych i specyficznej kulturze.
(Encyklopedia socjologii tom.1)
STRUKTURY WEWNĄTRZGRUPOWE:
- struktura socjometryczna
- struktura przywództwa (władzy)
- struktura komunikowania
PROCESY GRUPOWE:
- konformizm
- naśladownictwo
- dezindywidualizacja
- dyfuzja odpowiedzialności
- anonimowość
- efekt liberalizacji
- przesunięcie ryzyka
- facylitacja
- syndrom grupowego myślenia


Podziel się
oceń
2
1

MODELE ROZWOJU GRUPY i HIERARCHIE WARTOŚCI

sobota, 30 października 2010 21:11

MODELE ROZWOJU GRUPY:
deklaracja członkostwa formowanie
wyłanianie podgrup
konfrontacja ustalanie norm
zaznaczanie różnic indywidualnych działanie
rozpad
(Tuckman B.W. i Jensen M.A. 1977) (Cohen A., Fink S, Gadon

H. i Willits R. 1980)
(Carol K. Oyster, 2002, Grupy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań s.83

 

FAZY TWORZENIA SIĘ GRUP ZADANIOWYCH:
1. Etap formowania się grupy
2. Wyłanianie się przywódcy grupy
3. Wzrost spójności
4. Realizacja podstawowych zadań
HIERARCHIE WARTOŚCI:
MAX SCHELER:
- Wartość tego co święte
- Wartości duchowe (prawda, piękno, sprawiedliwość)
- Wartości witalne
- Wartości hedonistyczne
NICOLAI HARTMANN:
- Wartości poznawcze (prawda)
- Wartości estetyczne (piękno)
- Wartości moralne (dobro)
- Wartości witalne (wszystko co sprzyja życiu)
- Wartości hedonistyczne (przyjemnościowe)
- Wartości dóbr (utylitarne i instrumentalne)
Iluzja aksjologiczna - zafałszowanie samych wartości, pomieszanie porządków wartości (wartości niższe uchodzą za wyższe lub odwrotnie) jakieś klasy wartości nie są dostrzegane i realizowane.
STRUKTURA SPOŁECZNA - Układ grup społecznych z nierównym dostępem do powszechnie pożądanych dóbr. W tym sensie w strukturę społeczną wpisana jest nierówność społeczna. Miejsce jednostki w strukturze społecznej jest podstawową charakterystyką pozwalającą zrozumieć świadomość społeczną i społeczne zachowania.
3 formy społecznej dyferencjacji:
• struktura klasowa,
• stratyfikacja społeczna
• podziały społeczno - psychologiczne
Analiza struktury społecznej w terminach relacji społecznych, szczególnie relacji kontroli i podporządkowania pewnych grup przez inne jest ujmowane jako podejście klasowe.
Dystrybucja powszechnie pożądanych dóbr - podejście stratyfikacyjne.
Podejście socjo - psychologiczne - wyodrębnienie kategorii społecznych charakteryzujących się podobnym systemem wartości, podobną tożsamością (autoidentyfikacją) i doświadczających podobnych przeżyć.
(Social Structure: Changes and Linkages. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, ed.by Kazimierz M. Slomczynski, IFiS Publishers, Warsaw 2002 s. 11-13)


Podziel się
oceń
2
0

GLOBALIZACJA

sobota, 30 października 2010 21:10
• zespół procesów, które tworzą jeden wspólny świat (Ronald Robertson)
• kurczenie się świata i intensyfikacja świadomości o świecie jako całości (R. Robertson).
• kompresja czasu i przestrzeni (David Harvey)
• rozprzestrzenianie zwyczajów, wartości i technologii w taki sposób, że wpływa to na ludzkie życie na całym świecie (M.Albrow).
• proces prowadzący do zwiększenia współzależności i wzajemnej świadomości (refleksyjności) pomiędzy ekonomicznymi, politycznymi i społecznymi elementami świata oraz pomiędzy aktorami w ogóle (M.Guillen).
• ogół procesów, w wyniku których narody świata zostają włączone w jedno światowe społeczeństwo, społeczeństwo globalne (M.Albrow).
• intensyfikacja stosunków społecznych o światowym zasięgu, która łączy różne lokalności w taki sposób, że lokalne wydarzenia kształtowane są przez zdarzenia zachodzące w odległości wielu tysięcy mil i same zwrotnie na nie oddziałują (A. Giddens).
• proces hybrydyzacji, tj. mieszania „składników" wziętych z przestrzeni globalnej oraz lokalnej prowadzący do powstawania nowych jakości (Jan N. Pieterse).
• proces prowadzący do restratyfikacji świata (Z.Bauman).


1. Czy globalizacja rzeczywiście ma miejsce?
2. Czy wytwarza zbieżność?
3. Czy podważa władzę państw narodowych?
4. Czy jest czymś innym niż nowoczesność?
5. Czy tworzy się globalna kultura?
Cztery główne paradygmaty w naukach społecznych:

 

 

 

Regulacja

 

 

Radykalna zmiana

 

 

Obiektywność

 

 

 

 

Funkcjonalizm

 

 

Radykalny strukturalizm

 

 

Subiektywność

 

 

 

 

Paradygmat interpretacyjny

 

 

 

 

Radykalny humanizm

 

(Wg Burrell Gibson, Morgan Gareth, 1979, Sociological paradigms and organizational analysis, Heinemann, London )


Podziel się
oceń
2
0

niedziela, 5 lipca 2015

Licznik odwiedzin:  2 727  

Kalendarz

« lipiec »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archiwum

O moim bloogu

Socjologia jako dyscyplina naukowa.

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 2727

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Bloog.pl